Noviny Poprad č. 26 zo dňa 10. 7. 2019, ročník XXX

Dnes je friday, 19. 7. 2019 | meniny má Dušana

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 27. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 17. júla 2019 si môžete prečítať:

* S akým nápadom prišli študenti popradskej priemyslovky a ako ich podporil úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu?

* Aké zaujímavé letné tábory pripravilo mesto Poprad pre deti zo sociálne odkázaných rodín aj deti zamestnaných rodičov?

* Na čo si treba dávať pozor pri tzv. črevnej chrípke, ktorá potrápila aj niektorých návštevníkov pod Tatrami?

* Ktorí umelci vystupovali minulý týždeň počas Popradského kultúrneho leta?

* Akú výstavu si môžete pozrieť v Galérii a múzeu Scherfelov dom?

* Aký bol Dištruktuálny deň evanjelickej cirkvi v Poprade?

* Aký bol tábor malých umelcov a malých čitateľov?

* Kto vyhral Turnaj Tepličiek

* V rubrike Retronávraty sa vraciame k niektorým príspevkom z minulých ročníkov novín Poprad a ďalšie.

Súťažte o rodinnú vstupenku na výstavu Terakotovej armády v Tatranskej galérii!

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci majú pred sebou množstvo programu

Primátor mesta Poprad Anton Danko zvolal 4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. júna o 8. hod. v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Poprade.
Po procedurálnych otázkach a kontrole plnenia uznesení budú nasledovať návrhy na schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove viacúčelovej haly Aréna pre Volejbalový klub Junior 2012 Poprad, návrh na úpravu výšky nájomného v tejto budove pre jedného z nájomcov a návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Zimného štadióna v Poprade pre HK Poprad, ako aj na zníženie prenajatých nebytových priestorov pre tento klub. Do bodu Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta je zaradený návrh Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, návrh na úpravu cien nájmu bytov vo vlastníctve mesta Poprad, návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta – areálu bývalých kasární na Ul. 29. augusta, návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemkov na inštaláciu prístreškov na autobusových zastávkach a reklamných zariadení – citylightov, návrh na prenájom areálu futbalového ihriska a príslušných pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami Slovenskému futbalovému zväzu, ďalej niekoľko návrhov na zámenu pozemkov, zriadenie vecného bremena, predaj pozemku, nebytového priestoru, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku a ďalšie. V programe je i návrh na prevzatie verejného osvetlenia v katastrálnom území Poprad – Lesopark a informatívna správa o ponuke na odkúpenie rozostavanej stavby Active Zone Poprad – športové centrum.
Dalej poslanci prerokujú návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, návrh na určenie výšky réžie pre dospelých a pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2019, návrhy na prenájmy nebytových priestorov v Spojenej škole na Letnej ul., v ZŠ s MŠ na Francisciho, Dostojevského, Komenského, Kopernikovej, Tajovského, Vagonárskej a v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej.
Ďalej bude nasledovať návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Poprad na roku 2016-2020, návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad a návrh zmeny a doplnku Územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad. V programe je aj informatívna správa k realizácii projektu s názvom Požičiavanie bicyklov (bikesharing) na území mesta Poprad a informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti TV Poprad. Ďalej predloží svoje stanovisko k Záverečnému účtu mesta Poprad za rok 2018 hlavná kontrolórka, poslanci prerokujú Záverečný účet mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta, oboznámia sa so správou o činnosti Mestskej polície za 1. štvrťrok 2019 a jej organizačným poriadkom, správou o výsledkoch kontrol a plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019. Pred záverom zasadania zaznejú interpelácia poslancov. Podrobný program je na www.poprad. sk.