Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)

V marci si pripomíname:

120 rokov od narodenia učiteľky Vlasty CHOUROVEJ, rod. Kočovej (*22.3. 1898 Praha - Smíchov, Česko).
Manžel Jozef Choura, učiteľ. Vydala sa 6. apríla 1922.
Maturitu absolvovala 3. júla 1917 v Štátnom českom učiteľskom ústave v Prahe a skúšku spôsobilosti 29. novembra 1920. Ovládala český, slovenský a nemecký jazyk. Učila v obecnej škole vo Zvolene (1918), v štátnej škole v Handlovej (1919 - 1920) a do Veľkej prišla 1. septembra 1920. Pôsobila tu do 10. augusta 1930, kedy na vlastnú žiadosť odišla s manželom na obecnú školu do Milovic v Čechách.

30 rokov od úmrtia pedagóga, športovca, športového organizátora Emila KRÁĽOVSKÉHO (*2. 3. 1927 Slivník - †marec 1988 Spišská Teplica).
Otec Jozef, matka Mária, rodená Kasardová, manželka Elena rodená Šelengová, syn Emil, t. č. rakúsky štátny občan, dcéra Mária Kostrabová, lekárka.
Ako promovaný pedagóg vyučoval v rokoch 1950 - 1965 telesnú výchovu na základnej škole v Poprade. Od roku 1965 do roku 1988 ako učiteľ telesnej výchovy pôsobil na Strednom odbornom učilišti v Poprade. Bol aktívnym členom Československého zväzu telesnej výchovy. Zabezpečoval a organizoval športové akcie v rámci ZRTV, bol ako cvičiteľ v rámci spartakiád v Prahe a vyznačoval sa i aktivitou v rámci predsedníctva ČSZTV v Poprade. Patril medzi učiteľov, ktorí sa mimoriadne zapájali do usporadúvania medzitriednych a medziškolských súťaží a turnajov v ľadovom hokeji.

120 rokov od úmrtia učiteľa, úradníka a publicistu Huga PAYERA (*24. 11. 1823 Matejovce - †13. 3. 1898 Kežmarok).
Študoval na viacerých miestach, okrem iného teológiu v Prešove a v Berlíne pedagogiku, filozofiu, prírodné vedy a teológiu. V rokoch 1845 - 1855 bol učiteľom na chlapčenskej meštianke a v rokoch 1855 - 1867 na dievčenskej meštianke. Bol pokladníkom mestskej sporiteľne (1867 - 1872), riaditeľom banky v Kežmarku (1872 - 1898). V roku 1873 bol spoluzakladateľom a viac rokov podpredsedom Karpatského spolku, predsedom Spišského spolku učiteľov a autorom bibliografického diela a príspevkov o Karpatoch. v časopisoch a ročenkách Karpathenpost.

160 rokov od úmrtia kňaza Dominika (Dominicusa) ČERMAKA (CSERMAKA) (†1858) Rímskokatolícky kňaz, ktorý prišiel do Spišskej Soboty z Matejoviec v roku 1832. V revolučných rokoch 1848 - 1849 bol oddaný kráľovskému majestátu a pastoračnej činnosti až do svojej smrti.

160 rokov od úmrtia spisovateľa a právnika Samuela FABRICIHO (Fabriczy) (*18. 3. 1791 Poprad - †18. 3. 1858 Levoča).
Otec Andrej Fabrici, matka Klára rod. Augustíniová ab Hortis, brat - Ján (Ing. stavbár), manželka Izabela, rod. Škultétyová, syn Kornel.
Základné vzdelanie získal na evanjelickej škole v Poprade, 1805 na lýceu v Levoči, kde študoval teológiu, cirkevné dejiny, estetiku, estetiku, filozofiu, fyziku, v roku 1807 na lýceu v Kežmarku, právo, politické vedy, diplomaciu a ekonomiku. Advokátsky diplom získal v roku 1810 a od 1832 bol členom Uhorskej akadémie vied.
V roku 1808 bol praktikantom v Miškolci, neskôr v Prešove a od 1810 pracoval ako právny poradca šľachty v Šariši. Od roku 1811 bol tajomníkom župana Turčianskej stolice J. Okoličániho. V roku 1814 sa stal právnym poradcom Gregora Berzeviciho, 1816 podnotárom Spišskej stolice, 1848 kráľovským ministerským radcom Ministerstva kultu a výučby, po roku 1849 pôsobil ako advokát v Levoči.
V rokoch 1825 - 1847 zastupoval Levoču na uhorskom sneme, bol seniorálnym a dištriktuálnym dozorcom evanjelickej cirkvi. Venoval sa histórii (prvý životopisec Gregora Berzeviciho), filozofii, národnému hospodárstvu, botanike, písal beletriu, literárnu kritiku, náboženskú spisbu, prekladal z angličtiny a francúzštiny. Najväčší význam mali jeho štúdie z trestného práva, doložené príkladmi z právnickej praxe. Prispieval najmä do Todományos Gyüjtemény a Tásalkodó. Viaceré jeho práce zostali v rukopise.

Zuzana Kollárová