Noviny Poprad č. 47 zo dňa 5. 12. 2018, ročník XXIX

Dnes je štvrtok, 13. 12. 2018 | meniny má Lucia

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 48. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 12. decembra 2018, si môžete prečítať:

* O čom rokoval primátor Popradu s ministerkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR?

* Aký je program Tradičného vianočného jarmoku v Poprade?

* Aký zaujímavý projekt realizovali v ZŠ s MŠ na Komenského ulici?

* Aký bol EkoMikuláš v ZŠ na Letnej ulici?

* Čím upúta výstava fotografa Roba Kočana?

* Ako postupuje popradský (f)ITcubator?

* Čo povedala Lucie Bílá na svojom popradskom koncerte?

* Prišli už do Popradu koledníci?

* Čím pomohli záchranné zložky svojmu kolegovi?

* Ako si poradili popradské basketbalistky s ďalším favoritom?

* V čom sa ukázali majstrami kamzíci? a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete i Spoločenskú kroniku, pohotovostné služby v lekárňach, programy kín, horoskop a ďalšie rubriky.

Noviny Poprad si môžete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín za 0,30 €.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Obyvatelia verzus architekti

Do redakcie sme dostali e-mail od Františka Barillu, obyvateľa jednej z bytoviek na Popradskom nábreží, ktorý pred dvoma mesiacmi spustil petíciu proti výstavbe apartmánového domu Eden pri rieke Poprad, vedľa bytového domu Meander.
Situácia medzitým postúpila a na nové skutočnosti F. Barilla reagoval. Je nespokojný, že Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad je za výstavbu tohto domu. Tamojší občania sa obávajú tienenia novej bytovky, ktorá podľa ich názoru výrazne zamedzí prístupu slnka a svetla do ich bytov.
Okrem iného napísal: „Chceli sme len tak málo. Len trochu šťastia a spokojný život na dôchodku v tomto čudnom a zvláštnom svete. Väčšina toho, čo potrebujeme je viazaná na úradnícku pečiatku. Dajte nám slnko a priestor. Čo viedlo deväť odborníkov v Rade pre priestorové plánovanie schváliť 12-poschodový apartmánový dom na najlukratívnejšom mieste v Poprade. Stavbu, ktorú schválili a predostreli na schválenie zastupiteľstvu, považujeme za aroganciu moci sily a peňazí voči bezbrannosti. Kompetentní argumentujú, že stavba je v súlade so zákonom a schváleným územným plánom. V priebehu pár mesiacov sa výška budovy zmení z 9 na 13 poschodí a v určitom časovom období sa ustáli na čísle 12. Poloha domu v priebehu tohto obdobia sa podľa potreby presúva z bodu A do bodu B. Ešte, že máme záväzný územný plán.“
Slovo sme dali architektovi Martinovi Balogovi, predsedovi Rady pre priestorové plánovanie: „Rada pre priestorové plánovanie (RPP) sa zaoberá celkovou kompozíciou mesta a následne odporúča úpravy územného plánu mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta ako jeden z jeho poradných orgánov. Neposudzuje stavby, ani sa nimi nezaoberá. Územný plán je základným a jediným záväzným plánovacím dokumentom obcí a miest, ktorý predstavuje priestorový priemet stratégie rozvoja mesta a stanovuje základné záväzné (tzn. jediné, ktoré môže mesto stanoviť) požiadavky na jednotlivé stavby - obálku, do ktorej sa musí stavba vmestiť a funkčnú náplň, na čo má stavba slúžiť. Nemá ohraničené plánovacie obdobie, teda platí neobmedzene a jeho napĺňanie sa predpokladá v desiatkach rokov. Je verejne prístupný a každý si môže vopred overiť, aké regulatívy platia v jeho okolí. Splnenie tohto kritéria je prvou podmienkou pre umiestnenie stavby v území. Stavba musí následne spĺňať ostatné právne predpisy a technické normy (nadradené územnému plánu a mimo právomoci mesta), ktorých naplnenie kontroluje stavebný úrad. Samotné presné umiestňovanie objektov a ich vzhľad je v réžii autorizovaného projektanta, ktorý má zodpovednosť za zasadenie objektu do územia, jeho architektonické stvárnenie, konštrukčné a dispozičné riešenie a splnenie jednotlivých právnych a technických predpisov. Mesto Poprad je jadrovým mestom regiónu Spiš, teda aj jeho finančným a obchodným centrom. To má za následok záujem o umiestňovanie výškových stavieb. Tieto v priestore deklarujú mestskosť a jeho ekonomickú silu. RPP sa zaoberala výberom lokalít pre výškové stavby a ich výškou prispôsobenou na mierku mesta Poprad. Jednou z vybraných lokalít je aj lokalita „starej papierne“, kde sa umožnila územným plánom postupná prestavba celého bloku pre výškové stavby (16 NP). Táto lokalita tvorí významný kompozičný uzol v meste ako pohľadový uzáver Štefánikovej ulice a zdôraznenie dopravného uzla. Zároveň je v dostatočnej vzdialenosti od iných mestských blokov (je oddelená riekou a samotnou Štefánikovou ulicou). Tento blok je doplnený nezastavateľnými plochami zelene, ktorými sa kompenzuje vysoká zastavanosť bloku. Preto bola táto lokalita vybratá ako potrebná pre postupnú zmenu objektov, aby tento charakter podporila. RPP preto podporuje rozvoj tejto lokality ako silného mestotvorného prvku, tým však nijako nepopiera, že každá stavba umiestnená v tomto bloku musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z ostatných právnych predpisov a technických noriem a predpokladá, že autorizovaný projektant sa bude dôsledne zaoberať urbanistickým umiestnením a architektonickým riešením predmetného objektu. Územný plán - zmeny a doplnky 2016 bol s verejnosťou prerokovaný, bolo 7 stretnutí na jeseň 2016, kde bol podrobne vysvetlený. Rovnako aj zmeny a doplnky 2017 boli prerokované s verejnosťou v decembri 2017, teda princíp participatívnosti a diskusie s verejnosťou je aplikovaný a budeme radi, ak na tieto stretnutia bude chodiť viac ľudí, kde sa môžu mnohé nedorozumenia vysvetliť.“